REGULAMIN SZKOLEŃ MASAŻU

 • § 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zakres i zasady świadczenia usług szkoleniowych oraz warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, organizowanych przez Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko, 85-305 Bydgoszcz, Ul. Wojciecha Gersona 17/18, NIP : 8252043036
 2. Zamawiając usługę, Zamawiający/Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami uczestnictwa, Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych oraz że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 • § 2 Definicje 
 1. Szkolenie zaplanowane – szkolenie/kurs, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 2. Szkolenie potwierdzone – szkolenie/kurs, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 3. Organizator – Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko, 85-305 Bydgoszcz, Ul. Wojciecha Gersona 17/18, NIP : 8252043036
 4. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 5. Zgłoszenie – fakt przesłania przez Zamawiającego/Uczestnika Imienia i Nazwiska na adres mailowy podany na stronie internetowej. Zgłoszenie jest formalnym zobowiązaniem Zamawiającego/Uczestnika do udziału uczestnika w szkoleniu oraz do zapłaty za szkolenie, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu : poinformowała telefonicznie o chęci wzięcia udziału w szkoleniu osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową, poprzez profil społecznościowy
 7. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji na adres działalności gospodarczej podany w punkcie 1 – Postanowienia ogólne przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 8. Szkolenie – usługa  świadczona przez Organizatora, prowadzona w formie spotkania zawodowego w trakcie którego omawiane są techniki masażu z danego zakresu.
 9. Umowa o świadczenie usług – zespół oświadczeń woli, składanych przez Firmę i Zamawiającego/Uczestnika, w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie,wyczerpujący istotne postanowienia tego rodzaju czynności prawnej. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się przesłanie Zamawiającemu/Uczestnikowi potwierdzenia udziału w szkoleniu
 • § 3 Zobowiązania Stron Umowy
 1. Na rzecz Zamawiającego /Uczestnika, Firma Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko zobowiązuje się przeprowadzić kurs w zakresie określonym w opisie kursu oraz na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Firma zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość każdego szkolenia zgodnie z opisem danego szkolenia, zamieszczonym na stronie www.maybe-baby.pl
 3. Zamawiający/Uczestnik jest zobowiązany przed wysłaniem zgłoszenia na kurs, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptować.
 4.  Zamawiający/Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • § 4. Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie drogą mailową, telefoniczną lub poprzez media społecznościowe potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu oraz zadatek w wysokości minimum 20% wartości szkolenia przeznaczany na rezerwację sali, wynajem stołu do masażu i koszty ew. cateringu ( organizator szkolenia nie jest zobowiązany do zapewnienia cateringu na czas kursu, jednakże istnieje taka możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami kursu ). W przypadku zrezygnowania z kursu w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed jego rozpoczęciem zważywszy na poniesione koszty, kursant nie otrzyma zwrotu zaliczki.
 2. Brak terminowej wpłaty spowoduje automatyczne usunięcie zgłoszenia zmawiającego/uczestnika.
 3. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zadatku na poczet uczestnictwa w kursie.
 4. W przypadku szkoleń, na których liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie data zaksięgowania płatności.
 5. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 6. Organizator umożliwia odbycie większości kursów w formie indywidualnej w Bydgoszczy poza nią.
 • § 5 Warunki płatności 
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.maybe-baby.pl w zakładce opisu każdego kursu Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia.
 2. Osoby, które dokonały Zgłoszenia zobowiązane są do wniesienia min. 20% wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników.
 3.  Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora lub uiszczona gotówką w dniu szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem. Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto :
  Pekao S.A. 06 1240 6452 1111 0010 9150 1113
  Anna Norejko
  ul. Wojeciecha Gersona 17/18
  85-305 Bydgoszcz
 4. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia.
 5. Paragon lub Faktura zostanie wystawiona po odnotowaniu wpłaty za kurs.
 6. Na życzenie uczestnika kursu, Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 1. Podstawą udziału Uczestnika w szkoleniu jest terminowa wpłata całej ceny za kurs.
 2. Niedokonanie wpłaty pozostałej ceny za szkolenie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w wybranym kursie i uznane będzie za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego/Uczestnika z jego winy. W takiej sytuacji Organizator uprawiony będzie do zatrzymania opłaty, chyba że Uczestnik będący konsumentem.
 3. złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Zamawiający/Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia paragonu/faktury bez jego podpisu i wysłania jej drogą elektroniczną
 • § 6 Pozostałe warunki
 1. Szkolenia realizowane są wg opisu zamieszczonego na stronie internetowej maybe-baby.pl.
 2. Harmonogram szkolenia zawarty jest w opisie zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora.
 3. Firma zastrzega sobie prawo do zmian związanych ze szkoleniem  do 4 dni przed rozpoczęciem kursu. Zmiany mogą być następujące : miejsca szkolenia (w obrębie tego samego miasta); godziny rozpoczęcia i/lub zakończenia kursu; instruktora prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą być następujące : rodzaj i program szkolenia; liczba godzin oraz cena kursu. Poinformowanie Zamawiającego/Uczestnika o zmianach, o których mowa w zdaniu 1 i 2 niniejszego ustępu, nie może stanowić przyczyny rezygnacji ze szkolenia.
 4. Zamawiający/Uczestnik może odstąpić od umowy najpóźniej 20 dni przed terminem rozpoczęcia kursu, w wyjątkowym sytuacjach gdy między Organizatorem a Zamawiającym/Uczestnikiem, zostanie zawarta kolejna umowa określająca inne terminy rezygnacji ze szkolenia. Informacja o rezygnacji z kursu i odstąpienie od umowy, należy przesłać na adres e-mail biuro@maybe-baby.pl. W przypadku prawidłowo wysłanej rezygnacji ze szkolenia, wpłacona kwota będzie podlegać zwrotowi.
 5. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 20 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, spowoduje zatrzymanie opłaty przez Organizatora, chyba że Zamawiający/Uczestnik wskaże innego uczestnika który weźmie udział w szkoleniu zamiast Zamawiającego/Uczestnika rezygnującego z kursu. W takim przypadku wpłacone środki zostaną zaliczone na poczet ceny szkolenia należnej od Uczestnika zastępującego.
 6. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu – zaliczka jest bezzwrotna lub może zostać przepisana na poczet innego kursu.
 7. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 8. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.
 9. Reklamacje mogą zostać uznane w przypadku pisemnego zgłoszenia w terminie 7 dni, licząc od daty szkolenia i mogą zostać rozpatrzone w przypadku wystąpienia rażących błędów prowadzących. Zwrotowi nie podlega zaliczka za szkolenie ( minimum 20 % wartości kursu )
 10. W sytuacji gdy choroba uniemożliwiła uczestnictwo w kursie, osoba powinna jak najszybciej poinformować organizatora szkolenia – telefonicznie, a także powinna przesłać informację o chorobie drogą mailową – w załączniku maila załączyć skan zaświadczenia od lekarza (w przypadku COVID – zaświadczenia z sanepidu).
 11. W przypadku gdy choroba uniemożliwia zapisanemu uczestnikowi udział w kursie organizator kursu umożliwia odrobienie kursantowi szkolenia w ciągu 5 miesięcy od pierwotnej daty kursu.
 12. W przypadku małej liczby uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zorganizowanego kursu najpóźniej 5 dni przed datą jego rozpoczęcia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Organizator samodzielnie stwierdza, czy daną liczbę uczestników uzna za zbyt małą. W sytuacji odwołania szkolenia, opłaty wniesione przez Zamawiającego/Uczestnika podlegają zwrotowi, chyba że Organizator wskaże inną datę kursu, która niezwłocznie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego/Uczestnika. W tym przypadku wpłaty zostaną przeksięgowane na poczet nowego terminu szkolenia.
 13. przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń (w szczególności takich jak np. choroba instruktora prowadzącego szkolenie), Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w każdym czasie. W sytuacji odwołania szkolenia z powodu nagłych zdarzeń, których nie dało się uniknąć, czy im zapobiec, Organizator zobowiązuje się zwrócić wpłacone środki Zamawiającemu/Uczestnikowi, chyba że wraz z poinformowaniem Zamawiającego/Uczestnika o odwołaniu szkolenia, poda inny termin kursu a Zamawiający/Uczestnik niezwłocznie podejmie decyzję o swoim uczestnictwie w tym szkoleniu. W takim przypadku wszystkie wpłaty zostaną przeksięgowane na poczet nowego szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia będzie traktowana jako oświadczenie Organizatora o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 14. O pojawiąjących się zmianach dotyczących kursu, Organizator będzie informował Zamawiającego/Uczestnika, poprzez wysłanie informacji mailowej na maila z którego zamawiający złożył zamówienie na kurs.
 15. Oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia powinno zostać złożone w formie elektronicznej, Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać informację o osobie składającej to oświadczenie, dane Uczestnika szkolenia (jeśli osobą składającą takie oświadczenie jest inny podmiot, aniżeli Uczestnik szkolenia), datę i miejsce kursu a także nr rachunku bankowego do dokonania zwrotu opłaty rezerwacyjnej (jeśli podlega zwrotowi).
 16. Każdy uczestnik Każdy uczestnik, w ramach ceny kursu, otrzymuje dyplom w języku polskim, Aneks do dyplomu zawierający informacje dotyczące ilości godzin zrealizowanych podczas kursu pod warunkiem jego uczestnictwa, na poziomie nie mniejszym niż 80%.
 17. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie maybe-baby.pl
 • § 7 Szczególne warunki świadczenia usług, zmiany warunków umowy, czy odwołania szkolenia, w związku z sytuacją epidemiczną (COVID-19).
 1. Odbywające się kursy w okresie zagrożenia epidemicznego, odbywają się na podstawie postanowień niniejszego regulaminu, z zachowaniem odrębności ustalonych w postanowieniach niniejszego paragrafu.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest stosować się do wymagań sanitarnych określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące i/lub wytycznych zakomunikowanych mu przez Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia, pod rygorem wydalenia ze szkolenia, bez obowiązku zwrotu wpłaconych środków.
 3. Uczestnik szkolenia ma prawo zrezygnować z kursu z powodu choroby lub przebywania na kwarantannie. Okoliczność taka winna być udokumentowana, pod rygorem uznania przyczyny za niewykazaną. Dokumentem honorowanym przez Organizatora jest w szczególności: zaświadczenie od lekarza, zaświadczenie/pismo z Sanepidu.
 4. Uczestnikowi rezygnującemu ze szkolenia z powodów (udokumentowanych) określonych w ust. 3, Organizator zaproponuje voucher, do wykorzystania na inne szkolenie z oferty organizatora, chyba że Strony ustalą wspólnie inne warunki skorzystania ze świadczeń Organizatora.
 1. Organizator uchyla swoją odpowiedzialność wobec Uczestnika za nałożone na niego kary/mandaty, wynikające z niestosowania się do reżimów sanitarnych określonych przez przepisy powszechnie obowiązujące i / lub do wytycznych, zakomunikowanych przez Organizatora przed rozpoczęciem szkolenia.
 • § 8 Własność/ prawa autorskie/ ochrona danych osobowych/ oświadczenia inne
 1. Wszystkie przekazane przez organizatora materiały edukacyjne uczestnikom kursu stanowią własność Organizatora i chronione są prawem autorskim.
 2. Organizator zezwala na korzystanie z materiałów edukacyjnych wyłącznie w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów oraz wskazaniem ich autora. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów przekazanych Uczestnikom szkolenia.
 3. Wykorzystanie materiałów edukacyjnych wskazanych wyżej na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych celów niż użytek prywatny, wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 4. Zamawiający/Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług szkoleniowych, a Organizator zobowiązuje się chronić przekazane dane osobowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Organizator nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych należących do Zamawiających/Uczestników podmiotom trzecim, chyba, że jest to podmiot świadczący usługi na rzecz Organizatora, a Organizator zobowiązał ten podmiot do zapewnienia ochrony przekazanych danych i przekazanie tych danych jest niezbędne do pełnego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego/uczestnika (np. wystawienie certyfikatu). Z zastrzeżeniem zd.1, wszelkie dane osobowe podane przez Zamawiającego/Uczestnika (m.in. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy stronami oraz do wykonania umowy.
 1. 1) – RODO. Organizator oświadcza, że dokument p.t. „Polityka bezpieczeństwa” jest do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestniczki – kobiety będące w ciąży, winny informować o swoim stanie najpóźniej 30 dni przed szkoleniem, o ile fakt ten może mieć wpływ na sposób uczestniczenia w kursie. Niepoinformowanie Organizatora o fakcie bycia w ciąży, wyłącza jego odpowiedzialność za jakikolwiek rozstrój zdrowia, wywołany uczestnictwem w kursie. Nieprzedłożenie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o braku przeciwskazań co do odbycia kursu, oznacza że Uczestniczka bierze udział w szkoleniu wyłącznie na własną odpowiedzialność. .
 3. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody przez siebie spowodowane, tak w mieniu Organizatora, jak i w mieniu osób trzecich, w szczególności – za uszkodzenie, zniszczenie, jak również utratę elementów wyposażenia sal, czy innego mienia ruchomego.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług szkoleniowych ze skutkiem natychmiastowym, w tym do wydalenia Uczestnika ze szkolenia, w przypadkach: rażącego naruszania postanowień regulaminu, naruszenia norm społecznych, obyczajowych, ogólnie przyjętych norm współżycia a w szczególności, jeśli osoba uczestnicząca w kursie znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Zawierając umowę z Organizatorem, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie go badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Odmowa poddania się takiemu badaniu skutkuje uznaniem, że Uczestnik naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. W takiej sytuacji Organizator zachowuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
 1. oraz do wydalenia Uczestnika ze szkolenia. Przy tym Organizator zachowuje prawo do zatrzymania i/lub żądania zapłaty za szkolenie
 • § 9Postanowienia końcowe 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.
 • Zamawiającego/Uczestnika obowiązuje Regulamin o treści aktualnej na dzień wysłania przez Organizatora potwierdzenia udziału w szkoleniu.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.maybe-baby.pl i zostaje wprowadzony na czas nieoznaczony
 • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka Prywatności

Firma Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko dokłada wszelkich starań by  dane osobowe użytkowników/osób zamawiających usługi /uczestników kursów, szkoleń i zajęć  były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas realizacji masażu, uczestnistwa w zajęciach przygotowujących do porodu, zajęciach w ramach mojej szkoły rodzenia, zapisu i realizacji kursów masażu oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Anna Norejko prowadząca działalność gospodarczą : Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko  Adres siedziby: Ul. Wojciecha Gersona 17/18, 85 – 305 Bydgoszcz , Nr Tel.: 511 803 603  E-mail: norejkoanna@gmail.com
 • Administrator – usługodawca serwisu internetowego, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy o kontakt. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisemnie, wysyłając list nasz adres firmowy lub mailowo – norejkoanna@gmail.com
 1. W naszej firmie przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych :
 • dane osobowe : imię i nazwisko, pesel, adres oraz datę i miejsce urodzenia;
 • dane kontaktowe : numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail, nazwa firmy;
 • dane, które są publicznie dostępne w CEIDG;
 • Podane danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwi realizacje usługi;
 1. Twoje dane osobowe przetwarzali będziemy m. in. W celu :
 • obsługi zgłoszeń, mailowych celem zapisu na kurs;
 • realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),;
 • weryfikacji tożsamości (Osoby, dla której usługi są dostarczane) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego);
 • kontaktu z prowadzącym szkolenia w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, które są zgodne z obowiązującymi przepisami;
 • wystawienia dyplomu ukończenia kursu, aneksu do tych dyplomów oraz wystawienia faktury;
 • ewentualnej obsługi reklamacji;
 • realizacji celów podatkowych i rachunkowych;
 • wysłania, po uzgodnieniu prowadzącego kurs z kursantami dodatkowych materiałów związanych z odbytym kursem. Jednakże wysłanie dodatkowych materiałów przez osobę prowadzącą kurs jest dobrowolne;
 • prowadzenia działalności leczniczej;
 • dla realizacji naszego uzasadniony interesu, np. marketingu usług i produktów, chyba że Państwa podstawowe prawa i wolności będą miały nadrzędny charakter wobec naszych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Dane podawane przez Państwa w przypadku wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia i zdrowia przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi powszechnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację;
 • Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres firmy, NIP), wykształcenie.
 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych :
 • Umowa między Tobą, a Nami;
 • Przepisy prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem omawianych powyżej celach, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, również do podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora, związanych z prowadzoną przez nas działalnością, np. zajmującym się obsługą prawną, kadrową jak również będących dostawcami usług IT oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora i podmiotom upoważnionym przez Ciebie. Podanie swoich danych osobowych podczas zapisu na kurs masaż, warsztaty przygotowujące do porodu, szkołę rodzenia jest dobrowolne, jednak nie podanie Państwa danych uniemożliwi realizację usługi.
 2. Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych : o ochronie danych osobowych, w tym również prawo dostępu do swoich danych, do  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie, prawo do cofnięcia zgody,prawo wniesienia sprzeciwu, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania pod warunkiem, że jest to zgodne z przepisami prawa w odniesieniu do celu w jakim zostały zebrane.
 1. Każda osoba, która przekazała nam swoje dane osobowe ma prawo zażądać od administratora natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są aktualnie niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny niezgodny z przepisami sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się  na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania.
 1. Zapisu na kurs można dokonać poprzez wysłanie wiadomości mailowej zawierającej Imię i nazwisko na adres : biuro@maybe-baby.pl. W chwili składania zamówienia na kurs – to jest wysłania nam swoich danych osobowych mailem w celu zgłoszenia zapisu na kurs zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji zamówienia kursu. Podanie w.w. danych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi realizację usługi.
 2. Na podany przez Państwa adres mailowy podczas rejestracji/ zapisu na oferowane przez nas usługi będą wysyłane artykuły, newstettery, informacje o promocjach i rabatach. Rezygnacja z otrzymywania w.w. wiadomości wymaga wysłania informacji drogą mailową na adres : norajkoanna@gmail.com Jednakże informujemy, że w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z w.w.
 1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do Polityki Prywatności którą stosujemy prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych w firmie Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko z Panią Anną Norejko – norejkoanna@gmail.com
 2. Kursant ma prawo w każdym czasie do uzyskania informacji na temat standardów ochrony danych osobowych poprzez wysłanie zapytania na adres mailowy:  norejkoanna@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby firmy Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko
 3. Każda osoba zawierzająca nam swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Złożenie zamówienia oraz uczestnictwo w kursie masażu/warsztatach/zajęciach przygotowujących do porodu, szkole rodzenia oraz realizacja wszystkich pozostałych usług mieszczące się w ofercie firmy Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko, NIP – 825 204 30 36 oznacza zapoznanie się i zrozumienie treści polityki prywatności i zaakceptowanie postanowień w niej zawartych.
 5. W związku z prowadzoną przez nas  działalnością możemy korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, który miałby lub mógłby uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, zawrze z takim podmiotem umowę transferową w oparciu o tzw. Standardowe Klauzule Umowne, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO
 6. Dane, które przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawne.
 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia;
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej z umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy);
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny
  z obowiązującymi przepisami;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora; do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 1. Ochrona danych osobowych jest dla nas istotna, dlatego przedstawiamy szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych. W razie wątpliwości lub pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu. Odpowiemy na pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości

POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: http://maybe-baby.pl
 2. Korzystając ze stron Serwisu, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas Cookies lub jeśli chcesz ograniczyć dopuszczalny zakres korzystania z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować
  z korzystania ze stron Serwisu.
 3. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 4. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne potrzebne informacje.
 5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 6. Na naszej stronie używamy Cookies do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu:
 7. dokonywania zakupów internetowych,
 8. szybszego działania i ułatwiania ich używania,
 9. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
 10. personalizowania treści i reklam,
 11. analizowania ruchu na stronie.
 12. W ramach korzystania ze strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 13. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 14. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 15. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
 16. Pliki Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 17. Wyłączenie stosowania Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług
  w ramach strony internetowej, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie internetowej Administratora z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

13. Więcej informacji na temat plików Cookies znajdziesz pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl