REGULAMIN SZKOLEŃ MASAŻU

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach z ZAKRESU MASAŻU, organizowanych przez Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko, 85-305 Bydgoszcz, Ul. Wojciecha Gersona 17/18, NIP : 8252043036
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020r.  do odwołania.
 2. Zmawiając usługę / Rezerwując miejsce na daną usługę Zamawiający /Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem szkoleń z masażu oraz że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.
 • 2 Definicje 
 1. Szkolenie zaplanowane – szkolenie, którego termin został wstępnie zaplanowany.
 2. Szkolenie potwierdzone – szkolenie, którego realizacja w danym terminie została potwierdzona przez Organizatora.
 3. Organizator – Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko, 85-305 Bydgoszcz, Ul. Wojciecha Gersona 17/18, NIP : 8252043036
 4. Zgłaszający na szkolenie – osoba fizyczna lub prawna, zobowiązana do uiszczenia należności za szkolenie. Zgłaszający na szkolenie nie musi być jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
 5. Uczestnik – osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu : poinformowała telefonicznie o chęci wzięcia udziału w szkoleniu osoba, która wyraziła wolę uczestnictwa w szkoleniu drogą mailową, poprzez profil społecznościowy
 6. Rezygnacja ze szkolenia – przesłanie pisemnej informacji na adres działalności gospodarczej podany w punkcie 1 – Postanowienia ogólne przez Zgłaszającego na szkolenie o wycofaniu uczestnika/ków z udziału w szkoleniu.
 7. Szkolenie – usługa  świadczona przez Organizatora, prowadzona w formie spotkania zawodowego w trakcie którego omawiane są techniki masażu z danego zakresu.
 • 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu
 1. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie drogą mailową, telefoniczną lub poprzez media społecznościowe potwierdzenia chęci udziału w szkoleniu oraz zadatek w wysokości minimum 20% wartości szkolenia przeznaczany na rezerwację sali, wynajem stołu do masażu i koszty cateringu. W przypadku zrezygnowania z kursu w terminie krótszym niż 3 dni przed jego rozpoczęciem zważywszy na poniesione koszty, kursant nie otrzyma zwrotu zaliczki.
 2. Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników danego kursu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych wpłatą zadatku na poczet uczestnictwa w kursie.
 3. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy będą umieszczone na liście rezerwowej, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany Zgłaszający na szkolenie.
 4. Organizator umożliwia odbycie większości kursów w formie indywidualnej w Bydgoszczy poza nią.
 • 4 Warunki płatności 
 1. Wysokość opłaty za szkolenie zgodna jest z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.maybe-baby.pl w zakładce „Szkolenia/Kursy” Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników, kosztów parkingu, noclegów i wyżywienia, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 2. Osoby, które dokonały Zgłoszenia zobowiązane są do wniesienia min. 20% wartości opłaty za szkolenie po otrzymaniu potwierdzenia wpisania na listę uczestników. Pozostała część opłaty musi zostać wniesiona na konto Organizatora lub uiszczona gotówką w dniu szkolenia. Ewentualne wyjątki muszą zostać uzgodnione z Organizatorem.Opłatę za szkolenie należy wnieść na konto :
  Pekao S.A. 06 1240 6452 1111 0010 9150 1113
  Anna Norejko
  ul. Wojeciecha Gersona 17/18
  85-305 Bydgoszcz
 3. W tytule przelewu należy podać: tytuł, datę szkolenia.
 4. Paragon lub Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu kursu.
 5. Na życzenie uczestnika kursu, Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko wystawi i prześle Zgłaszającemu na szkolenie fakturę pro-forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.
 • 5 Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia przez Organizatora 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie do  2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia, w przypadku gdy nie zostanie spełniona wymagana minimalna ilość uczestników lub dojdzie do zdarzenia losowego, w związku z którym osoba szkoląca nie będzie w stanie poprowadzić kursu.
 2. Wymagana minimalna ilość uczestników w szkoleniach uznawanych za grupowe to:
  • Minimum 3 osoby
  • Organizator może zadecydować o zmniejszeniu, bądź zwiększeniu wymaganej minimalnej liczby uczestników.
 3. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zgłaszającego na szkolenie. Informacja dotycząca odwołania szkolenia przesyłana jest na adres e-mail lub drogą telefoniczną.
 4. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, Zgłaszający na szkolenie wydaje dyspozycję dotyczącą wpłaconej zaliczki lub opłaty za kurs tj.:
  • Zwrot wniesionych opłat na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność,
  • Pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie, który odbędzie się w późniejszym terminie.
 5. Organizator poinformuje mailem lub telefonicznie Zgłaszającego na szkolenie o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia.
 6. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego, jeśli ustalony wcześniej będzie niedyspozycyjny z powodów losowych.
 • 6 Rezygnacja ze szkolenia 
 1. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu – zaliczka jest bezzwrotna lub może zostać przepisana na poczet innego kursu.
 2. Nieobecność na szkoleniu (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% ceny szkolenia.
 3. W każdym czasie Zgłaszający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia.
 4. Reklamacje mogą zostać uznane w przypadku pisemnego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia szkolenia i mogą zostać rozpatrzone w przypadku wystąpienia rażących błędów prowadzących. Zwrotowi nie podlega zaliczka za szkolenie ( minimum 20 % wartości kursu )
 5. W sytuacji gdy choroba uniemożliwiła uczestnictwo w kursie, osoba powinna jak najszybciej poinformować organizatora szkolenia – telefonicznie, a także powinna przesłać informację o chorobie drogą mailową – w załączniku maila załączyć skan zaświadczenia od lekarza (w przypadku COVID – zaświadczenia z sanepidu).
 6. W przypadku gdy choroba uniemożliwia zapisanemu uczestnikowi udział w kursie organizator kursu umożliwia odrobienie kursantowi szkolenia w ciągu 5 miesięcy od pierwotnej daty kursu

Aktualne ceny szkoleń otwartych prezentowane są na stronie www.maybe-baby.pl  w zakładce „Szkolenia/Kursy”.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ceny opublikowane w innych serwisach niż na stronie www.maybe-baby.pl

 • 8 Dokumenty
 1. Każdy uczestnik, w ramach ceny kursu, otrzymuje:
  • Stworzony przez naszą firmę Certyfikat w języku polskim
  • Aneks do wewnętrznego ( firmowego) certyfikatu  zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz PESEL Uczestnika ( W przypadku zgłoszenia )
 2. Dyplom w języku obcym podlega opłacie 30 zł za egzemplarz
 • 9 Dane osobowe 
 1. Administratorem danych osobowych jest Położnictwo i Fizjoterapia Anna Norejko, 85-305 Bydgoszcz, Ul. Wojciecha Gersona 17/18, NIP : 8252043036
 2. Dane osobowe, przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z zapisami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 3. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu oraz w celu prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, w związku z organizowanym szkoleniem.
 4. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 • 10 Postanowienia końcowe 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.