Regulamin – sprawy organizacyjne

 1. Maybe Baby przyjmuje klientów bez przeciwwskazań lekarskich, którzy wnieśli opłatę za zajęcia.
 2. Klient osoba wymieniona w pkt. nr 1 jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.
 3. Klienci uczestniczą w zajęcia, warsztatach, spotkaniach, masażach na własną odpowiedzialność. Rodzic, który uczestniczy w w/w zajęciach z dzieckiem/ćmi bierze za nie pełną odpowiedzialność.
 4. Lokal, w którym mieści się szkoła rodzenia i masaż otwierany jest 15 minut przed planowanymi zajęciami, warsztatami, spotkaniami i masażem.
 5. Harmonogram wszystkich zajęć dostępny jest na na stronie internetowej szkoły rodzenia. Wszelkie zmiany w harmonogramie zgłaszamy najpóźniej 14 dni przed ich terminem.
 6. Wszelkie informacje natury handlowej rozsyłane będą za pomocą wiadomości email za zgodą klienta.
 7. Za rzeczy osobiste pozostawione w szkole rodzenia Maybe Baby nie bierze odpowiedzialności.
 8. Dowód zapłaty wydawany jest w postaci faktury vat w wersji papierowej, a na prośbę klienta w formie elektronicznej na wskazany adres email.
 9. Zastrzegam sobie prawo do odmówienia prowadzenia zajęć, masażu, warsztatów z osobami pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Za szkody spowodowane na terenie budynku i lokalu Maybe Baby odpowiedzialność finansową ponosi klient.

Cennik

 1. Ceny oferowanych zajęć, warsztatów i kursów reguluje zamieszczony na stronie Cennik.
 2. Płatność za w/w zajęcia można dokonywać gotówką lub przelewem na numer konta bankowego Pekao S.A. 68 1240 6452 1111 0010 5859 3814.
 3. Na wszystkie zajęcia w celach organizacyjnych obowiązują zapisy telefoniczne, mailowe lub przez formularz zgłoszeniowy w zakładce kontakt.
 4. Rezygnacji można dokonać telefonicznie, sms, drogą mailową, formularz zgłoszeniowy lub osobiście w Maybe Baby przy ul. Gopr-u 46.

Nieobecności

 1. Nieobecność na zajęcia należy zgłosić co najmniej jeden dzień przed planowanym terminem.
 2. Zajęcia opuszczone z przyczyn niezależnych można odrobić w ciągu 14 dni z inną zorganizowaną grupą.
 3. W przypadku nie zgłoszonej nieobecności nie zwracamy opłaty za zajęcia.

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Maksymalna ilość osób na zajęciach – 12
 2. Zastrzegam sobie prawo do przeplanowania terminu zajęć lub ich formy, gdy w ciągu jednego miesiąca w wybranych zajęciach uczestniczy mniej niż 4 osoby.
 3. Szkoła rodzenia wyposażona jest w sprzęt niezbędny do prowadzonych zajęć, ale klient może pracować na własnych akcesoriach.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły rodzenia i  w lokalu.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. W sprawach nieuregulowanych zapisami w regulaminie stosuje się zdrowy rozsądek i przepisy kodeksu cywilnego.